POLITYKA PRYWATNOŚCI
I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony harvent.pl (Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Harvent Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756710, adres: ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, 20-491 Lublin (Administrator).

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail: info@harvent.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie na adres Administratora.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane: „RODO” oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 173).

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISU:

 1. Umowa
  W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przedstawienie oferty lub prowadzenie negocjacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia przetwarzamy:

  • w celu jej wykonania i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tylko w odniesieniu do Klientów Administratora;
 2. Kontakt telefoniczny
  W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.
 3. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem e-mail lub formularza kontaktowego
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w Pani/Pana widomości e-mail lub skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią
  Za prawnie uzasadnione interesy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Jakie dane gromadzone są w Serwisie?

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Wśród tych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies, takie jak: numer ID przydzielony osobie przeglądającej Serwis, oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, system teleinformatyczny (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia osoby korzystającej z Serwisu). Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać również zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator przetwarza też dane wprowadzone przez Użytkowników do formularza kontaktowego, w takim zakresie w jakim Użytkownicy zdecydowali się je wprowadzić i w celu określonym poniżej. Administrator nie przetwarza jednak żadnych danych wrażliwych Użytkowników. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności i procedurami ochrony danych osobowych.

 

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego zbierane są, w zależności od treści wiadomości, w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy, w związku z wykonaniem umowy albo w celu udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w wiadomości Użytkownika. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi.

 

Dane Użytkowników co do zasady nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być z powodów technicznych konieczne, aby móc korzystać z Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak technicznej możliwości prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniu Użytkownika. W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników do formularza kontaktowego, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora, a w przypadku, gdyby Użytkownik podał dane osobowe przed zawarciem umowy albo w związku z jej wykonaniem, może być również wymogiem umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określony poniżej.

 

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, na podstawie wyrażonej zgody, możemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje w celu jak najlepszego dopasowania treści i ofert kierowanych na przyszłość. Może Pani/Pan zmienić ustawienia swojej przeglądarki w celu wyłączenia personalizacji reklam. W tym celu odsyłamy Pana/Panią do regulaminu przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: info@harvent.pl. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:

 • Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
 • Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
 • Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
 • Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
 • Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

 

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników do formularza kontaktowego dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, a w przypadku działań przed zawarciem umowy albo w związku z jej wykonaniem, przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym okresie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Niektóre dane mogą być również przetwarzane tak długo, jak jest to możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

 

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych;

 Niniejsza Polityka i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.        

 

Siedziba główna

Adres: Mokotowska 4/6,
00-641 Warszawa

E-mail: info@harvent.pl

Telefon: +48 502 004 004

Skontaktuj się z nami
58e91afdeb97430e81906504